لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالت


مژگان به هم آوردم و رفتم به خیالت

پرهیز تماشا به چه نیرنگ شکستم

 

بیدل دهلوی
13 جولای 2015