لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من عاشق خود توام ای عشق و هر زمان


من عاشق خود توام ای عشق و هر زمان

نامی زنانه بر تو نهادم بهانه را

 

حسین منزوی
28 فوریه 2017