لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر


من اختیار نکردم پس از تو یار دگر

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست

 

شهریار
18 اکتبر 2018