لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مرده حسرت برد آن دم که بری دست به تیغ


مرده حسرت برد آن دم که بری دست به تیغ

کاین عطا روزی آن است که جانی دارد

 

رکن هروی
2 ژوئن 2016