لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مباد هیچ کس آفت نصیب هم چشمی


مباد هیچ کس آفت نصیب هم‌چشمی

حنا گداخت که من نیز پایمال توام

 

بیدل دهلوی
18 آوریل 2016