لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما گدایان خیل سلطانیم


ما گدایان خیل سلطانیم

شهر بند هوای جانانیم

 

بنده را نام خویشتن نبود

هر چه ما را لقب نهند آنیم

 

گر برانند و گر ببخشایند

ره به جایی دگر نمی‌دانیم

 

چون دلارام می‌زند شمشیر

سر ببازیم و رخ نگردانیم

 

دوستان در هوای صحبت یار

زر فشانند و ما سر افشانیم

 

مر خداوند عقل و دانش را

عیب ما گو مکن که نادانیم

 

هر گلی نو که در جهان آید

ما به عشقش هزار دستانیم

 

تنگ چشمان نظر به میوه کنند

ما تماشاکنان بستانیم

 

تو به سیمای شخص می‌نگری

ما در آثار صنع حیرانیم

 

هر چه گفتیم جز حکایت دوست

در همه عمر از آن پشیمانیم

 

سعدیا بی وجود صحبت یار

همه عالم به هیچ نستانیم

 

ترک جان عزیز بتوان گفت

ترک یار عزیز نتوانیم

 

سعدی
8 دسامبر 2016
مرتبط با: ، ، ،