لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما مصیبت زدگان را چه تواضع به از این


ما مصیبت زدگان را چه تواضع به از این

که به هر جا بنشینیم فعان برخیزد

 

طغرای مشهدی
31 دسامبر 2016