لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما قوت پرواز نداریم و گر نه


ما قوت پرواز نداریم و گر نه

عمری است که صیاد شکسته است قفس را

 

رفیع مشهدی
22 دسامبر 2015