لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما رونق کسادیم در چارسوق عالم


ما رونق کسادیم در چارسوق عالم

جنس بدون دکان، دکان بی متاعیم

 

محمد سهرابی
3 آوریل 2017