لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز


ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز

کامروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم

 

سعدی
30 سپتامبر 2018