لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

قناعت پیشه ای هشدار کاین حرص غنا دشمن


قناعت پیشه‌ای هشدار کاین حرص غنا دشمن

کمینگاه هوس‌ها کرده وضع بی‌سؤالی را

 

بیدل دهلوی
18 آوریل 2016