لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

قصیده نظم هوس پیشگان بود عرفی


قصیده نظم هوس پیشگان بود عرفی

تو از قبیله‌ی عشقی، وظیفه‌ات غزل است

 

عرفی شیرازی




17 سپتامبر 2015