لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

قامتی دیده ام امروز که بی منت فکر


قامتی دیده‌ام امروز که بی منت فکر

هر چه آید به زبانم همه موزون گردد

 

فصیحی هروی
2 ژوئن 2016