لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

فلک به مردم نادان دهد زمام امور


فلک به مردم نادان دهد زمام امور

تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس

 

حافظ
29 مارس 2018