لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غیر را سر چو به زانوی تفکر نگرم


غیر را سر چو به زانوی تفکر نگرم

سوزم از غم که مبادا به خیال تو بود

 

شیدای اصفهانی
27 مارس 2017