لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

غبار آینه گشتی غبار دل مپسند


غبار آینه گشتی، غبار دل مپسند

مکن به زشتی رو جمع، زشتی خو را

 

بیدل دهلوی
13 آوریل 2016