لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

عدم کیفیتم خاصیت نقش قدم دارم


عدم کیفیتم خاصیت نقش قدم دارم

خرامی تا به زیر پای خود یابی نشانم را

 

بیدل دهلوی
12 جولای 2017