لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

صبح عیدی گذراندم بی تو


صبح عیدی گذراندم بی تو

که به روزم شب ماتم بگریست

 

احولی سیستانی
22 مارس 2019