لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی


شکر خوش است ولیکن حلاوتش تو ندانی

من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم

 

سعدی
28 دسامبر 2018