لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد


شنیدم كه چون قوی زیبا بمیرد

فرینده زاد و فریبا بمیرد

 

شب مرگ تنها نشیند به موجی

رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد

 

در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب

كه خود در میان غزل‌ها بمیرد

 

گروهی بر آنند كاین مرغ شیدا

كجا عاشقی كرد ، آنجا بمیرد

 

شب مرگ از بیم آنجا شتابد

كه از مرگ غافل شود تا بمیرد

 

من این نكته گیرم كه باور نكردم

ندیدم كه قویی به صحرا بمیرد

 

چو روزی ز آغوش دریا برآمد

شبی هم در آغوش دریا بمیرد

 

تو دریای من بودی آغوش وا كن

كه می‌خواهد این قوی زیبا بمیرد

 

مهدی حمیدی شیرازی