لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

خبر رسید که پاییز رو به پایان است


خبر رسید که پاییز رو به پایان است

چه دل خوش‌اید؟ که این اول زمستان است

 

تو ای خزان زده جنگل، مخوان سرود سرور

صبور باش که فصل درخت‌سوزان است

 

نبود و نیست مرا همدمی که این جنگل

نه جنگل است، که انبوه تک درختان است

 

چه گریه‌ها که نکردند ابرها تا صبح

به پشت‌گرمی این غم که ماه پنهان است

 

قرار هیچ دلی پرس و جوی دریا نیست

مدار پرسه‌ی این جوی‌ها خیابان است

 

محمدمهدی سیارهر که دیده ست مرا گفته غمی با من هست


هر که دیده‌ست مرا گفته غمی با من هست

غمی آواره که در هر قدمی با من هست

 

در دلم هر طرفی مجلس ذکری بر پاست

حاجت و روضه به قدر حرمی با من هست

 

سر مویی دلم آشفته‌ی گیسویی نیست

گیسویی نیست ولی پیچ و خمی با من هست

 

می‌خرم از همگان تا بفروشم به خودم

تا بخواهید غم از هر قلمی با من هست

 

شده در هر نفسم شکر دو نعمت واجب

آه در هر دمی و بازدمی با من هست

 

محمدمهدی سیار