لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چیست گیتی محفلی با قیل و قال آمیخته


چیست گیتی ؟ محفلی با قیل و قال آمیخته

ذره‌هایی از وجود با زوال آمیخته

 

این تلاش آرزو آمیز هستی نام چیست ؟

خواب بی تعبیر گنگی با خیال آمیخته

 

وین گنه‌آلوده کردار پر از تشویش چیست ؟

اشتیاق لذتی با انفعال آمیخته

 

چیست این مخلوق لایشعر که دارد شوق فیض ؟

یک جهان نقصان به یک ارزن کمال آمیخته

 

قهر و مهر بی دلیل روزگار سفله چیست ؟

زشت‌خوییهای با غنج و دلال آمیخته

 

این همه کاوش برای درک ابهامات چیست ؟

فرض مجهولی به سوای محال آمیخته

 

هر دم از بهر دمی دیگر که گردد زندگی

وه چه عزت‌ها که با صدها سؤال آمیخته

 

رحیم معینی کرمانشاهی