لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

نداد بوسه و این با که میتوان گفتن


نداد بوسه و این با که می‌توان گفتن؟

که تلخکامی ما ز آن دهان شیرین است

 

رهی معیریافسانه حیات حرفی جز این نبود


افسانه‌ی حیات، حرفی جز این نبود

یا مرگ آرزو یا آرزوی مرگ

 

فخرالدین مزارعیروز وصل است تو در کشتن من تیغ مکش


روز وصل است تو در کشتن من تیغ مکش

که شب هجر، خیال تو مرا خواهد کشت

 

هلالی جغتاییبه این سستی‌ که میبینم ز بخت نارسا بیدل


به این سستی‌ که می‌بینم ز بخت نارسا بیدل

کشد نقاش مشکل هم به دامان تو دست من

 

بیدل دهلویدرمان دل ما نشود جز به تبسم


درمان دل ما نشود جز به تبسم

عشاق تو بیمار همین طرز علاج‌اند

 

صیدی تهرانیاین جور دیگر است که آزار عاشقان


این جور دیگر است که آزار عاشقان

چندان نمی‌کنی که به بیداد خو کنند

 

شفایی اصفهانیبر دوش من خسته مکن دست حمایل


بر دوش من خسته مکن دست حمایل

عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

 

ملهمی تبریزینفرین دگر درخور این جور ندارم


نفرین دگر درخور این جور ندارم

عاشق نشود هر که مرا از تو جدا کرد

 

حزین لاهیجییاغی نیم ام ترحمی ای پادشاه حسن


یاغی نی‌ام، ترحمی ای پادشاه حسن

گردن کشیده‌ام که تماشا کنم تو را

 

محمد سهرابیجای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست


جای یک زخم دگر در همه اعضایم نیست

بعد از این تیغ بینداز و نمکدان بردار

 

فطرت مشهدیبه دل گفتم كدامین شیوه دشوار است در عالم


به دل گفتم كدامین شیوه دشوار است در عالم؟

نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایی‌ها

 

بیدل دهلویحدیث عشق شنیدن کم از شهادت نیست


حدیث عشق شنیدن کم از شهادت نیست

سخن بگو و بفرما کفن کنند مرا

 

محمد سهرابیدهان خصم و زبان حسود نتوان بست


دهان خصم و زبان حسود نتوان بست

رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار

 

سعدیدلم رشک میبرد بر سایه ام


دلم رشک می‌برد بر سایه‌ام

که افتاده آن لحظه در پاش بود

 

مهدی حمیدی شیرازیبه ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم


به ضعف و قوت بازوی عشق حیرانم

که کوه می‌کند و دل نمی‌تواند کند

 

تاثیر تبریزی