لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست


گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‌ی ماست

آن چه البته به جایی نرسد، فریاد است

 

یغما جندقیدل ندانم ز خدنگ که به خون خفت ولی


دل ندانم ز خدنگ که به خون خفت ولی

این قدر هست که مژگان تو خون آلود است

 

یغما جندقی