لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گفتند حریفان سخن از پاکی زاهد


گفتند حریفان سخن از پاکی زاهد

گفتیم که خشک است چرا پاک نباشد ؟

 

وحید قزوینیرفت چون دولت رفیقان نیز با او میروند


رفت چون دولت رفیقان نیز با او می‌روند

تا بود روشن چراغت با تو باشد سایه‌ات

 

وحید قزوینیهمچو پرگار ز شوق تو و بیداد رقیب


همچو پرگار ز شوق تو و بیداد رقیب

یک قدم در وطن و یک قدمم در سفر است

 

وحید قزوینیبه سان خامه ی نقاش در عشق


به سان خامه‌ی نقاش، در عشق

به مویی می‌توان کوهی کشیدن

 

وحید قزوینی