لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخند


گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخند

آه اگر یابی که تأثیر هوای سرد چیست

 

وحشی بافقیای شاهباز دوری ما از تو لازم است


ای شاه‌باز دوری ما از تو لازم است

گنجشک را چه زهره‌ی هم‌آشیانیت

 

وحشی بافقیبه خشکسال وفا رستی ای گیاه محبت


به خشک‌سال وفا رستی ای گیاه محبت

بریز برگ که ابر امید آب ندارد

 

وحشی بافقیملک دل را سپه ناز به یغما آمد


ملک دل را سپه ناز به یغما آمد

دیده را مژده که هنگام تماشا آمد

 

وحشی بافقیکمینه خاصیت عشق جذبه ایست که کس را


کمینه خاصیت عشق جذبه‌ایست که کس را

ز هر دری که پرانند بیش، بیشتر آید

 

وحشی بافقیشرح دردم از زبان غیر پرسیدن چرا


شرح دردم از زبان غیر پرسیدن چرا ؟

می‌کنی چون لطف باری از زبان خود بپرس

 

وحشی بافقیوحشی ببین که یار به عشرت سرا نشست


وحشی ببین که یار به عشرت سرا نشست

بیرون در گذاشت به حال سگان مرا

 

وحشی بافقیبه اغیار از تو این گرم اختلاطیها که من دیدم


به اغیار از تو این گرم اختلاطی‌ها که من دیدم

عجب نبود اگر چون شمع دارم اشک‌باری‌ها

 

وحشی بافقیگوشه ناامیدیم داد ز صد بلا امان


گوشه‌ی ناامیدی‌ام داد ز صد بلا امان

هست قفس حصار جان مرغ شکسته‌بال را

 

وحشی بافقیصد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام


صد فصل بهار آید و بیرون ننهم گام

ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

 

وحشی بافقی