لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم


این همه رنج کشیدیم و نمی‌دانستیم

که بلاهای وصال تو کم از هجران نیست

 

هوشنگ ابتهاجز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تو


ز بس که بال زد دلم به سینه در هوای تو

اگر دهان گشودمی کبوتری در آمدی

 

هوشنگ ابتهاجطرب میانه ی خوش نیست با منش چه کنم


طرب میانه‌ی خوش نیست با منش، چه کنم ؟

خوشا غم تو که با ما کنار می‌آید

 

هوشنگ ابتهاجچه غریب ماندی ای دل نه غمی نه غمگساری


چه غریب ماندی ای دل، نه غمی، نه غمگساری

نه به انتظار یاری، نه ز یار انتظاری

 

هوشنگ ابتهاج