لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مکن ملاحظه در کشتنم که روز جزا


مکن ملاحظه در کشتنم که روز جزا

ز رشک نام تو را بر زبان نخواهم برد

 

نظیری نیشابوریدست طمع چو پیش کسان کرده ای دراز


دست طمع چو پیش کسان کرده‌ای دراز

پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش

 

نظیری نیشابوریمرنج اگر نشدم مضطرب ز آمدنت


مرنج اگر نشدم مضطرب ز آمدنت

چراغ دیده نمی داشت، دیر روشن شد

 

نظیری نیشابوریآن که صد نامه ی ما خواند و جوابی ننوشت


آن که صد نامه‌ی ما خواند و جوابی ننوشت

سطری از غیر نیامد که کتابی ننوشت

 

نظیری نیشابوریگویا تو برون میروی از سینه وگرنه


گویا تو برون می‌روی از سینه و گر نه

جان دادن کس این همه دشوار نباشد

 

نظیری نیشابوریترسم که در روز جزا گیرند خلقی دامنت


ترسم که در روز جزا گیرند خلقی دامنت

با دیگران باری مکن جوری که با ما کرده‌ای

 

نظیری نیشابوریدرس ادیب اگر بود زمزمه‌ی محبتی


درس ادیب اگر بود زمزمه‌ی محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

 

نظیری نیشابوری