لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد


رفت حاجی به طواف حرم و باز آمد

ما به قربان تو رفتیم و همان جا ماندیم

 

نجات اصفهانیشب از فغان همه ی خلق را ز خواب بر آرم


شب از فغان همه‌ی خلق را ز خواب بر آرم

برای آن که تو را هیچ کس به خواب نبیند

 

نجات اصفهانیمی خواست سوی من نگرد سوی خویش دید


می‌خواست سوی من نگرد سوی خویش دید

خود نوش کرد شربت بیمار خویش را

 

نجات اصفهانیآن قدرها که یاد ما نکنی


آن قدرها که یاد ما نکنی

آن قدر یاد کرده‌ایم تو را

 

نجات اصفهانی