لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای داخل گله ی زمانه


ای داخل گله‌ی زمانه

فربه نشوی که می‌کشندت

 

ناظم هروینامی از خویش در جهان بگذار


نامی از خویش در جهان بگذار

زندگانی برای مردن نیست

 

ناظم هرویشد از گلاب یقینم که باغبان جهان


شد از گلاب یقینم که باغبان جهان

به کس نمی‌دهد آبی که باز نستاند

 

ناظم هرویدرآیی به مجلس برآید دل از غم


درآیی به مجلس، برآید دل از غم

الهی درآیی، الهی برآید

 

ناظم هروی