لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

مغرور بر آن مشو که خواندی ورقی


مغرور بر آن مشو که خواندی ورقی

زان روز حذر کن که ورق برگردد

 

ناصح تبریزی