لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بهر تو مانده بر سر زانو هزار سر


بهر تو مانده بر سر زانو هزار سر

تو سرنهاده بر سر زانوی کیستی ؟

 

میلی مشهدیبهر هزار وعده خلافی دیگر است


بهر هزار وعده‌خلافی دیگر است

گر از هزار وعده یکی را وفا کند

 

میلی مشهدیغمگین تر از آنم که مرا شاد کند کس


غمگین‌تر از آنم که مرا شاد کند کس

بی‌کس‌تر از آنم که مرا یاد کند کس

 

میلی مشهدیامتحان نام نهد دل ستمی کز تو کشد


امتحان نام نهد دل، ستمی کز تو کشد

خویش را چند به این حیله شکیبا دارد؟

 

میلی مشهدیمن دیوانه هنگام سلام از غایت حیرت


من دیوانه هنگام سلام از غایت حیرت

ز دشنام تو خرسندم که پندارم جواب است این

 

میلی مشهدیسر کشی زار کشی بد کیشی


سرکشی، زارکشی، بدکیشی

که به ما بر سر کین است این است

 

میلی مشهدیمیرود یار و من از پی نالان


می‌رود یار و من از پی نالان

که بلای دلم این است این است

 

میلی مشهدیمن بی گناه و یار به کین میکشد مرا


من، بی گناه و یار به کین می‌کشد مرا

این می‌کشد مرا که چنین می‌کشد مرا

 

میلی مشهدیبا آن که به پرسیدن ما آمده مردیم


با آن که بپرسیدن ما آمده، مُردیم

کایا ز که پرسیده ره خانه‌ی ما را ؟

 

میلی مشهدی