لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر


من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش

 

میرزا محمد لواسانی