لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در صد هزار شیشه و ساغر نیافتم


در صد هزار شیشه و ساغر نیافتم

کیفیتی که در نگه می فروش بود

 

میرزا حسینیهر جور را هزار دلیل آورد به پیش


هر جور را هزار دلیل آورد به پیش

یا رب که دلستان کسی نکته‌دان مباد

 

میرزا حسینی