لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

چون شمس که از نور جدا هست و جدا نیست


چون شمس که از نور جدا هست و جدا نیست

عالم همه انوار خدا هست و خدا نیست

 

میرزای عبرت