لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در این زمان که خمارم مطیع من میباش


در این زمان که خمارم مطیع من می‌باش

چو مست گشتم از آن پس در اختیار توام

 

مولویآن یار نکوی من بگرفت گلوی من


آن یار نکوی من بگرفت گلوی من

گفتا که چه می‌خواهی؟ گفتم که همین خواهم

 

مولویزهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین


زهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین

تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شاهانی

 

مولویسجاده نشین با وقاری بودم


سجاده نشین با وقاری بودم

بازیچه‌ی کودکان کویم کردی

 

مولویای ز تو صد کام دلم یافته


ای ز تو صد کام دلم یافته

می‌طلبد دل ز تو کامی دگر

 

مولویرشک برم کاش قبا بودمی


رشک برم کاش قبا بودمی

چون که در آغوش قبا بوده‌ای

 

مولویخنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش


خنک آن قماربازی که بباخت آن چه بودش

بنماند چیزش الا هوس قمار دیگر

 

مولوی