لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

رسید رود به دریا خزید در بغلش


رسید رود به دریا، خزید در بغلش

ولی نگفت چه هول در آبشار گذشت

 

مهدی فرجیگوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس


گوش تا گوش به صحرا بخرام و نهراس

شیرها خاطرشان هست که آهوی منی

 

مهدی فرجی