لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

دلم رشک میبرد بر سایه ام


دلم رشک می‌برد بر سایه‌ام

که افتاده آن لحظه در پاش بود

 

مهدی حمیدی شیرازینه خنده کرد و نه گریید بل به خنده گریست


نه خنده کرد و نه گریید بل به خنده گریست

به روز آخر هر سال چون دلم نگریست

 

مهدی حمیدی شیرازی