لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

امروز هم گذشت به هر تلخی ای که بود


امروز هم گذشت به هر تلخی‌ای که بود

در انتظار محنت فردا نشسته‌ایم

 

منصف تهرانیچشم زخمی بود بی روی تو بر رخساره ام


چشم، زخمی بود بی روی تو بر رخساره‌ام

سوزن مژگان گرفتم دیده بر هم دوختم

 

منصف تهرانی