لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

بر دوش من خسته مکن دست حمایل


بر دوش من خسته مکن دست حمایل

عاقل نکند تکیه به دیوار شکسته

 

ملهمی تبریزی