لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آن که خود را در پس این پرده پنهان کرده است


آن که خود را در پس این پرده پنهان کرده است

چشم ما را از کجا بر خویش حیران کرده است

 

ملای صرفی