لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به فردا وعده زان رو می دهد یار


به فردا وعده زان رو می‌دهد یار

که می‌داند شب ما را سحر نیست

 

مقیمی ترکمان تبریزی