لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

برخیز که خود را به چراغی برسانیم


برخیز که خود را به چراغی برسانیم

تا قوت بر هم زدن بال و پری هست

 

مشرقی مشهدیآن ها که بد کنند سزاوار دوزخ اند


آن‌ها که بد کنند سزاوار دوزخ‌اند

دوزخ چه کرده است که شایسته‌ی من است ؟

 

مشرقی مشهدی