لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در طالع ما کساد بازاری بود


در طالع ما کساد بازاری بود

کآیینه فروش شهر کوران گشتیم

 

مشرب اصفهانی