لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار


گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار

چون شاخ نوبریده ندارم خبر هنوز

 

مسیح کاشانیدر غربت مرگ بیم تنهایی نیست


در غربت مرگ بیم تنهایی نیست

یاران عزیز آن طرف بیشترند

 

مسیح کاشانیتمام تا نکنی کار من نگردی باز


تمام تا نکنی کار من نگردی باز

بر این امید نباشی که زخم‌ها کاری است

 

مسیح کاشانیگر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار


گر بی تو یک دو روز صبورم عجب مدار

چون شاخ نو بریده ندارم خبر هنوز

 

مسیح کاشانیعشقی که رفته رفته جنون آورد چه سود ؟


عشقی که رفته رفته جنون آورد چه سود ؟

دیوانه گشتن از نگه اولین خوش است

 

مسیح کاشانی