لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

به روی نیزه یا بر دار یا بر دامن معشوق


به روی نیزه یا بر دار یا بر دامن معشوق

سر شوریده‌ی عشاق سرگردان نخواهد ماند

 

مرتضی لطفیتا آخر شب چگونه سر خواهد شد ؟


تا آخر شب چگونه سر خواهد شد ؟

صبحی که بدون بوسه آغاز شود

 

مرتضی لطفیچنین که سرو من از ریشه خون دل خورده است


چنین که سرو من از ریشه خون دل خورده است

بعید نیست که بار آورد، انار دهد

 

مرتضی لطفیدستم نمی رسد که به دست آورم تو را


دستم نمی‌رسد که به دست آورم تو را

ماییم و هر دمی غم از دست دادنی

 

مرتضی لطفی