لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در مجلس خود راه مده همچو منی را


در مجلس خود راه مده همچو منی را

که افسرده دل افسرده کند انجمنی را

 

مخلص هندوستانی