لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آن کس که خریدم به دو عالم او را


آن کس که خریدم به دو عالم او را

صد حیف که عاقبت به هیچم بفروخت

 

محمد صوفی مازندرانی