لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اگر چه نیک و بد خلق را نمایانم


اگر چه نیک و بد خلق را نمایانم

ولی چو آینه در کار خویش حیرانم

 

محمد شمس