لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

در طبیبان هیچ کس چون من بلند آوازه نیست


در طبیبان هیچ کس چون من بلند آوازه نیست

نسخه‌ی نسیانم از بس درد را گم می‌کنم

 

محمد سهرابیمیگذشت از در مسجد نفس آلوده سگی


می‌گذشت از در مسجد نفس آلوده سگی

گذر خویش ز کوی تو به یادم آمد

 

محمد سهرابیچنین که تنگ گرفته است آن دهان بر ما


چنین که تنگ گرفته است آن دهان بر ما

لبی که قسمت ما می‌شود، لب گور است

 

محمد سهرابیروزگار طفلی هر کس به بازی گشت طی


روزگار طفلی هر کس به بازی گشت طی

من هم از بالابلندی قامتش را خواستم

 

محمد سهرابیتعلیم مسح سر چو به من می نمود شیخ


تعلیم مسح سر چو به من می‌نمود شیخ

برداشت از سرم به فقاهت کلاه را

 

محمد سهرابی